การเคลือบผิวยานพาหนะทางน ้า(Marine Body Coating)เป็นระบบเคลือบผิวขั้นสูงที่สามารถปกป้องเรือจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย เมอื่เรอือยใู่นน้าทะเลเป็นเวลานานเรอือาจไดร้ับความเสยีหายจากสงิ่มชีวีติทเี่ป็นเพรียงน ้าและพยาธิสภาพอื่นๆ อาจทาใหเ้กดิความลา่ชา้ที่เลี่ยงไม่ได ้และปัญหาประสทิธภิาพการท างานซงึ่ทาใหต้น้ทนุเชอื้เพลงิในการใชง้านเรอืบรรทกุสนิคา้เพมิ่ขนึ้น
้ายาเคลือบยานพาหนะทางน ้าบริลลา(BRILA Marine Coating)ประกอบด ้วยสารป้องกนัคราบสกปรกทมี่ปีระสทิธภิาพซงึ่พิสูจน์แล ้วว่าลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนตัวเรือได ้อย่างมีนัยสาคญัน ้ายาเคลือบยานพาหนะทางน ้าชว่ยในการป้องกนัความเสยี่งต่อการแพร่กระจายสงิ่มชีวีติทางทะเลนอกชายฝั่งจากสภาพแวดล ้อมทางทะเลหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งน ้ายาเคลือบยานพาหนะทางน ้าบริลลา(BRILA Marine Coating)ทดแทนผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิคนาโนและเคลือบลงยา-ให ้ระบบเคลือบแบบบ ารุงรักษาไปด ้วยในตัวจึงไมจ่าเป็นตอ้งใชห้ลอดอนิฟราเรดเพอื่บ ารุงปกป้องอีกรอบจงึสามารถใชเ้รอืไดท้นัทีเมอื่นามาใชกับ้เรือเรือจะมีความเงางามอย่างโดดเด่นคุณสมบัติการกันน ้าจะชว่ยให ้พื้นผิวง่ายต่อการรักษาเป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น