น ้ายาเคลือบกระจกยานพาหนะทางน ้า(BRILA Marine Window Coating)สรา้งชนั้ฟลอูอรนีทชี่ว่ยขับน้าเกลอืและน้ามันไดด้ีในสภาพอากาศที่รุนแรงนัน้น้ายาจะชว่ยใหก้ระจกใสเพมิ่วสิยัทศันก์ารมองเห็นทชี่ดัเจนและป้องกนัการยดึเกาะของสงิ่สกปรกน ้ายาเคลือบกระจกยานพาหนะทางน ้า(BRILA Marine Window)ได ้ผ่านการทดสอบอย่างถี่ถ ้วนโดยใชอ้ปุกรณ์ท าความสะอาดที่สามารถทนต่อการเชด็ได ้ถึง 400,000 ครั้ง